اطلاعات تماس

09220690452

گل های زعفران

نام شاعر : سید حسین موسوی ازغندی

گلای زعفرون دشت ازغند

دل هر مرد وزن را کرده پرقند

خدایا ای رحیما مهربانا

نباشد مثل پارسال آفتی چند

کنند محصول رابا دلخوشی جمع

کنند جبران مافاتِ سالِ گند

چنان پرگل شود آن دشت ازغند

که یُعجِبُ الزُرّاع خاطر آورد چند

به آیه 29 سوره مبارکه فتح مراجعه فرمائید.

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *