اطلاعات تماس

09155122338

اعضا شوراء ازغند

سمت : رئیس شورای اسلامی

علی اکبر باصری ازغندی

شماره تماس : 09155122338

پست الکترونیک :

aliakbar_basery@yahoo.com

سمت : نایب رئیس شورا

حسن رمضانی

شماره تماس : 09159674359

پست الکترونیک :

------

سمت : عضو شورا

مجتبی نجف زاده

شماره تماس : 09155745793

پست الکترونیک :

-----

سمت : دهیار

سمانه  صفری

شماره تماس : 09150699336

پست الکترونیک :

-----