اطلاعات تماس

09220690452

گویش ازغند

گویش ازغند
دسته بندی گویش ها براساس حروف الفبا

ا (17)

اَخکُوکچغاله بادام

اَرخلِقپیراهن

اَستاقنازا

اَستَقُواستخوان

اِشتُوکیبا عجله

اَل عوجگلابی

اَلاّ حِیدَهعمداً

اَلقِشتَکصدای دست

اَلمَستمست

اَلُوچَهگوجه سبز

اَلِیشتعویض

اَنبِزکود کندم

اَهُوآهای

اُوآب

اُو گُردُوملاقه

اُوسَنَهافسانه

اِیقذَراینقدر

ب (13)

بِتِرکِیَهترک برداشته

بِجَستفرار کرد

بِجِیکفرار کن

بِختَهگوسفند نر

بِخُوبستن دست

بِرقیپلاستیک

بِرِنبروید

بِرُوندِیَهکندن برگ

بَزَهدره

بِکُرچِیَهپارچه پاره

بُوّکدهن

بُولّیآلت بچه

بُیُکبودار

پ (15)

پَخمَهکودن

پُرتُوجا گذاشتن

پَسُکولگرد

پِشکَلَفجپر حرف

پِشکِیلسرگین

پِشِینگخیس شدن

پَلمرز کرت

پُوتُکپز ده

پُوتُک پز دادن

پُوخ پُوخمیل کردن

پُوخَلساقه خشک

پُودَهپوسیده

پُوففوت

پُوندَنَهدانه پنبه

پِیرُکفرتوت

ت (11)

تَرَپَسّتصدای ریز

تُرُوشمعده درد

تَرِیکَّستصدای کم

تَف بودادن

تَکَهبز نر

تَلخآبگیر

تُلُمّبَستصدای بلند

تُنُورَهلوله بزرگ

تُنُوکَهشورت

تُوربینجیرنده

تِیاردرست

ث (1)

ثِقلمریضی

ج (8)

جرینگصدای پول

جُشجوش

جَلگنجشک

جَلدچابک

جَلَهتگرگ

جَلُودهنه استخر

جویهجوی

جیکصدا

چ (11)

چَرزَبنشستن

چَرَغُوشب نشینی

چَرقَدروسری

چُرُوخمحل شیره

چُسبُکچسبان

چُغُوکگنجشک

چَقَلزبر درشت

چَنَقفک پایین

چُوچوب

چُومبَهکتک

چُونَّکشیر قوری

ح (9)

حال حُومبتوانایی

حَشَل حَفکودن

حشی دوسوسک

حَقابعقاب

حَقَّهسهم

حُقَّهکلک

حُقَّهقوطی

حُلبَهنوعی گیاه

حُولیمنزل

خ (9)

خاشمادر زن

خُجُوحرف

خَر جَوَلَهکیسه مخصوص

خَر کَشکیسه ای

خُراسروغنگیری

خَرَّمشیار

خُرُوجخاکستر گرم

خسُورپدر زن

خُوشدلیرشته

د (25)

دَ دَخواهر

داش غُلومخوش تیپ

دِپِرّیشحرکت تند

دِجنَهکارد

دُرُشمعلامت

دَرَنگّصدایی

دَرَنگّصدایی

دَرَوشسوزن

دَس پَلاَسهلمس دست

دَس لافشروع

دَسحلالختنه

دَلسگ ماده

دُلدلو

دِلُنگوآویزان

دَلَّهولگرد

دِلُوکپارچه قند

دهن پُورکُوآدم مهم

دُورِیسینی

دُورِیسینی

دُولَّخگرد وخاک

دِی رَهدایره

دِی کَّهمکث

دِیل وِرِسحوصله

دِیلمَهلخته

دِینَهدیشب

ر (11)

رِجَهطناف ریز

رِخنَهسوراخ

رَزینَهپله

رِسمُوطناف

رَفطاق

رِواجریواس

رِواحروباه

رُوفحمله

رَوَهدستمال تنور

رِی وُتلاغرمردنی

رِیشکتخم شپش

ز (15)

زاچزائو

زُردُکرنگ زرد

زُرُعباد گلو آروغ

زَفتغلیظ

زِق زِقسر وصدا

زمختدرشت

زَمَهدوایی است

زَنگِیچَهآرنج

زَهرُودستشویی

زُودر بازی تیله

زُودره خاکی

زَوَربارمسلط

زِیلَّهلاغر

زین گَلَهآویزه

زِینچترشح درخت

س (38)

سابادسایه وباد

سَبَکُنگُورگیاهی طبی

سُرغیر رام

سَر سَقَطکله وپاچه

سَر سَنگیناراحت

سُرپُلُککله پا

سَرتَنشُویغسالخانه

سِرگیسرگین

سِرمِرِکشن

سَروَرکُویظرف پر

سُفتُقُویسبد چوبی

سَفچَهنارس

سَقیچآدامس

سَکَندِریبا پا زدن

سُلترشیده

سِلَّهسبد

سَمَرُققارچ

سِمِندسیمان

سَنجِیقمریضی

سنَدل کُوجوجه پرنده

سُنقُرَهجوجه تیغی

سنگ چِلکود سنگ

سَنگَجیدیوارسنگی

سَوفراموش

سوب نیسمنو

سُوبَّهخالی شده

سُوپُوتَّکآدم سبک

سُوزیسبزی

سُومبخانه خاکی

سُومبهآلتی میخی

سُوهراه آب قنات

سی نُوشنا

سیخلَمَهاذیت کسی

سِیردَهمنجمد شده

سِیکییواش

سِینجَیسنجد

سِیندنا خلف

سینه ریزگردنبند

ش (33)

شَ - شاتوقف الاغ

شَبَدیَّه قدحی است

شُبوششپش

شُخچرک بدن

شَخلَهشاخه

شُروادوا

شَطَرَقصدای بلند

شَطَّهحمله

شَعَر بیزنوعی الک

شغال دِریدرب آغال

شَفتچوب دعوا

شکم طرخشکم گنده

شکم فراخ همیشه گشنه

شُکُمبَهشیردان

شُل تنبوتنبل

شِل حَهچربی

شَلّ شُرُورَهناتوان شدن

شُل شکمچشم گشنه

شَلاط گل ولای

شَلَپّاب کم

شَلَپَّست آب کم

شَلپَککمی آب

شُلُّوکفلج

شَلیطهدامن بزرگ

شَم شَمبازی با

شِمشترکه

شُندیدر تیله بازی

شُو چراغنهآجیل شب

شُوپَرراه آب آسیا

شُوگیرصبح زود

شُومُختراوش آب

شُونیکهنه بچه

شُوه سرازیری

ص (3)

صَرعُکصرعی

صُرعُکصرعی

صَعبُوصابون

ع (20)

عارِضشاکی

عباس دَوسکنایه

عَتُلسر بار کسی

عَچ عَچصدای سگ

عَچَّهکج واسمی

عَرَّادَهچرخ

عَراضترسیدن

عَلّ وتُکاز پا افتاده

علف چُکچسبناک

عَلف چُکچسبناک

علف خِرسمیوه جنگلی

عُلُّکناتوان

عَلَّه تُکوامانده

عَلُوآتش

عَلُو بَلَککلک کاری

عَلِیزلگد

عَمالَهتنقیه

عنبرُویگلابی

عَنُّک بهانه گیر

عَینَهآیینه

غ (4)

غَرقُوگودی آب

غُطَّهشنا

غُلجمع

غُمبادناراحتی

ف (9)

فَرتپرت

فَرَتپارچه بافی

فِرْزچابک

فَرَشزودرس

فَرشَمنوعی هیزم

فِرفُروکفرفره

فَکُلزلف

فَلَهشیر اولبز

فِیشُّکدماغ گیر

ق (55)

قاقْخشک

قُبلَهتاول

قَپْگازگرفتن

قُپُّومیزان

قَتِق ترشی

قِج قِجسر وصدا

قُجمَهازخوشه

قُجُوف آب دهن

قَچ گاز

قُچّاقپرزور

قُدّ پر افاده

قَدیفَهملافه

قُرفرو رفتگی

قِر قِرحرف یاوه

قَر قَناس میوه جنگلی

قُر کِشتَهزردالوی

قُرُّ ودَبَّهدرب داغون

قِرِّ وفِردرد سر

قُرصُقتکه

قرقره آسموبلند آسمان

قُرُّککش پایین

قُرُّک کش پایین

قُرُوج انتخاب

قِریچّ صدای دندان

قریش مارغربتی

قَزقَن ظرف مسی

قَزَهدم گوسفند

قُسُّون استفراق

قِشْقِرقسروصدا

قَقْکندن پوست

قِق خام

قِلدرهم افتاده

قِل مَنَهراه آب

قُلاّجشنا با پا

قُلُپّجرعه آب

قُلچُماقپهلوان

قِلِفدیگ

قُلُمبَهکنایه

قُمارقنداق

قناس کج

قُنبُوچاق

قِندیروی دو پا

قُنَربزرگ

قُنَّهگنده

قُهپراخم

قَه قَرِستَکخنده بلند

قُوْشیاردرخت

قوقوقسمتی ازنار

قِیچگل فشرده

قِیروچشم زخم

قِیسیزردالو

قَیِمپنهان قایم

قیماقسرشیر

قِینّگ باد معده

قِیَّهجیغ

ک (50)

کالاربز جوان

کَتَلپالان

کَتِیففک گوسفند

کَجَرکاه درشت

کَجلَ وکُتُو کج ومعوج

کُجُو سگبچه سگ

کُح کُحسرفه

کُخ کرم

کُخ کَلَخحشرات

کُدوسَرخیار تازه

کِر کُنُوکخرخره

کُرُّکناشنوا

کُروکحالتی مرغ

کَزَردره

کَفَلران

کَق نارس

کَکُولپیچیده بهم

کَلکچل

کَل بیچیزی گرد

کَل پِچعمامه

کَل پَسَهمار مولک

کِل پَکپرت کردن

کَل جُشغذایی است

کِل مُشتمشت گره

کَل هُربی عقل

کَلَجَهکلاغ چه

کُلُچسوزاندن

کُلُخشیارخاک

کَلَفچفک پایین

کَلَفَهبتنگ آمده

کَلَکیچوب کج

کَلَهکرت

کَلَّه گَردُوافتادن

کُلُوبزرگ

کِلِوْتو خالی

کَلَوَنگ مشغول

کَلَوَهکلاف

کِلِیکانگشت

کُماجنوعی نان

کُمُوریبره دیر زا

کُندیجای گندم

کُوْدم—نفس

کُو خِیزَکنشسته رفتن

کُو لَق برهنه بودن

کُوارسبد چوبی

کَوَزسوسک

کُونده زانوزانوی پا

کِیسَن جیب

کِیلَه کیل

کِینَّکگلو

گ (26)

گال چومبهچوب بازی

گُرُپ گُرُپسروصدا

گِردِنافر فره

گُرماس شیروماست

گُرُومبصدای بزرگ

گُرُوه نَهدسته نخ

گُزرُکنوعی سبزی

گُلوارسبد چوبی

گُلُورَهگرد

گُلُوشُوبیماری

گَلِیشگالش

گَمَندشکم پر

گِنِّیخ ناچیز

گَه گَهبرادر

گَوگود

گُوگاو

گُو گِلِّحکودن

گُوبردیخرمن کوب

گُورمپنبه

گَوَرَهگله گاو

گُوگَزَلتوهینی است

گُولَّه گلوله

گِی گَلُو ناچیزی

گِیخناچیز

گِیلَّهکشمش

گِینَّهزخم خشک

ل (44)

لام پاچراغ نفتی

لَتکتک

لِتبهم زدن

لَتَهکهنه

لَچّخیس

لَچَّک روسری

لَخَه کهنه

لَخُوردهن

لِرآب دهن

لِسلیس

لَش لاشه

لَشَهناتوان

لَشه خوارلاشخور

لَعبُکچسبنده

لِغازعیبجویی

لَغرَهلاغر

لَفچلب

لُفچُکلب بزرگ

لِفَنبند شلوار

لَقّلخت ، برهنه

لَقّ شل

لَق لَقصدای آب

لَقلَووماهی تابه ، نوزاد قورباغه

لَقوَهلرزازسرما

لَقَیلگد

لُکشتر نر

لُگُو ظرفیست

لَمخوابیدن

لُم بُورتکان دادن

لَمَشتکثیف

لَولب

لُواصطلاحی در تیله بازی به معنب غلطاندن آرام و با دقت

لِونوعی گیاه

لُوخگیاه آبگیر ها

لَوزاسم خوردنی

لُوشگل ولای

لُوکزخم

لُوکَّهجمع شده و مچاله شده

لُومبَهکلفت

لُونجَهبهانه ، بهانه گیر ،

لی لیکوچک

لِیمحیله

لِیمُکحیله گر

لِینگپا

م (46)

مَبگیر

مُتُممی دهم

مُتُنبَّهخراب شدن

مَتَوَهتابیدن

مِجرِیصندوقچه

مُجُورکصدای ریز

مَجَوَهجویدن

مَچَهماده

مَحَرّاعدس لوبیای

مُخطِیعهده

مزَققورباغه ، وزغ

مُسُّکدیر جنب

مَسکَهکره

مُسُّوکدیر جنب

مَسَوَهساییدن

مَشَلَهداس

مُشُورهماسوره

مُقراضقیچیی

مُقُلَّهجوشیدن

مُقُمموسیقی

مَکَنَّهکندن

مَکُوآلتی درفرت

مُکُوتَّهتکان گریه

مُکُوَهکوبیدن

مُلمُلینوعی زردالوی کوچک

مَلَهماله

مُلُوچَّهلیس زدن

مُلُومبَهتکان خوردن

مُنُّکدیر جنبیدن

مُنُّککم کار

مُنُم انجام میدهم

مَه یُممیخواهم

مَه یِممیخواهیم

مَه یِنمیخواهید

مَه یَندمیخواهند

مَه یَهمیخواهد

مَه ییمیخواهی

مُومن

مُوت مُوتَّکجز ولز

مُوج مَعَهسینی بزرگ

مُوخ مُوخَهوادار شدن

مُوشیچراغی

مُوکمیک

مُولکنوعی عدس

مُونجزنبور

مِیل رَفترسید

ن (32)

نُچّنه

نَحَقبزرگ

نُخ رِیش غذا

نَخلوسیله مذهبی

نِخَهنخیر

نَسَقسختی

نَشُوینه شسته

نَفلَهخراب

نُقُرچفک

نَکگاز زدن

نُکنوک

نُماشُمسر شب

نِمَهنخیر

نِمَه یِمنمی خواهیم

نِمُه یِننمی خواهید

نِمَه یَندنمی خواهند

نِمَه یَه نمی خواهد

نِمَه یینمی خواهی

نمَیُمنمی خواهم

نِهنه

نَهرِیصبحانه

نَهلِیتشک

نَهلی چَهتشک چه

نُوناو دان

نُوُ نان

نُوجُوکعلفی است

نوکبَتنحس ، نکبت

نِیزممه

نِیم تَنَهکت

نِیم چَهبشقاب

نِیم زَینامزد

نِیَهنیست

ه (16)

هَبله

هِ تعجب

هِرهِرصدای خنده

هُشتوقف الاغ

هُفنوشیدن

هُق هُقصدای گریه

هُکتعجب

هَل هَلسگ خسته

هَمالِگیهمین الان

هُنصدای نفس

هَنِهمگه نه

هَوّحرارت

هُوهای

هُونَهاشاره کردن

هِینج هشداربه الاغ

هینگُو شتاب

و (14)

واجیجّندَنسوختن مو

واخیندَنجدا کردن

وَخِزبلند شو

وَر جِیکِّیَه پریده

وَرپَتِیخّموهای سیخ

وَرتِیزِیَهقهرزن......

وَرزِمیکنایه از انجام نشدن کاری

وَرسَرحَضورسرحال

وَرلِیکقرار گرفتن نامناسب

ورمُختبر عهده

وَرمَلِیَهقهرزن

وَرهَم مَلِیَهپریشان

وَشُرتحریک کردن

وَنگّصدایی

ی (1)

یاهچوب بلند