اطلاعات تماس

09220690452

به به ، به کار آفرین

نام شاعر : علی اسدی

به ازغند زیبا هزار آفرین

هزار آفرین برتو کار آفرین

سلامی به تو کوچکو،هم بزرگ

که تولید در آنجاست کاری سترگ

بیا تا دگر باشکوه وجلال

بتازیم دنبال رزق حلال

بلی عده ای همچو مردان مرد

کنند,کار جدی چو روز نبرد

بدینگونه کار و بدینگونه بین

بگوییم احسنت,کار آفرین

زنانی که مشغول پخت وپزند

برای جماعت غذا می پزند

چه آنانکه مشغول درکشت وکار

چه آنانکه دنبال رزق حلال

تمامی جهاد خدا میکنند

خدای خود ازخود رضا میکنند

به این عده ازجان گوییم سلام

خدا قوتی ,تا بگیرند قوام

برای نمونه به این دوستان

خداقوت ازباغ وهم بوستان

یکی چون سعیدی که البرز بود

گمانم که ,گوی, رقابت ربود

دگر شیخ حسین مرد بانکی مرام

که در بانک رفاهش بر,خاص و عام.

دگربود سراج نیکوسرشت

به همراه دوستی که,,باصر,,نوشت

دگرمیرزهاشم بزرگ قدیم

که سالبا شیان بو ده اورا ندیم

دگر دوست من مرد احیا گراست

که زاهد به شب,روزشیر نراست.

یکی درکلاته عمران گراست

به کوه وبه صحرا آباد گرست

دگر چند برادر,ایوب نژاد,

به دوستان رسانند درکار,داد,

نجف ها که ازپشت هم داورند

هنوزم ظریفان,نام آورند

دوتا شاه محمد ,برادر چوشاه

یکی شاه اول,دگرباز شاه

یکی مجتبی باشه منصورنام

لب مرز ازغند وفرشه ,تمام

گروهی به کوهای پرسنگ ولاخ

بکارند گردو وبادام ,به تاخ

دگر عده ای همچو فرهادیان

زکوه وز جنگل دارند پیام

که یاران,عسل نیش دارد ونوش

الهی,چوفرهاد,شیرین بکام،

خدا یاچوشیرین,برآرید,کام

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *