اطلاعات تماس

09220690452

گزارش ساخت کانال رودخانه ازغند

تعداد بازدید : 9372

تعداد نظرات : 1 نظر

تاریخ انتشار : 1397/09/06

توسط : علی اکبر باصری ازغندی

اشتراک گذاری :

  

 

ساخت کانال رودخانه ازغند که حدود دو سال است شروع شده  و بالای 1500 متر از آن، اجرا شده است.

طرح اصلی این کار مربوط به سالها پیش، یعنی حدوده سالهای 76 و77 بوده است، که بعلت درخواست مالکین رودخانه ازغند و پیگیری شورای اسلامی درسال 94 شروع به کار وفعال شده است.

لازم به ذکراست که زحمات عضو شورا آقای رمضانی درروستای ازغند و پیگیری اداری توسط آقای اسدی از عوامل اصلی پیشرفت این طرح میباشد .

 

پیگیری ها به شرح زیر انجام شده است :

ارزیابی کیفی دهانه آبگیر و کانال آب ازغند نوبت دوم
مناقصه گزارش: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
کد پارس نماد:616243
استان:خراسان رضوی
شماره آگهی:نوبت دوم 11-94
تاریخ شروع :1394/11/10
تاریخ درج آگهی :1394/11/10
عنوان آگهی:ارزیابی کیفی دهانه آبگیر و کانال آب ازغند نوبت دوم
شرح آگهی:آگهی ارزیابی کیفی  نوبت دوم روستای ازغند
1- موضوع مناقصه : دهانه آبگیر و کانال آب ازغند
2-نوع مناقصه : یک مرحله ای
3- محل اجرای کار: خراسان رضوی - شهرستان تربت حیدریه
4- برآورد اولیه پروژه: حدود 21.400000.000 ریال
5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به صورت واریز وجه نقدی، ضمانت نامه بانکی یا اوراق مشارکت: 781.000.000 ریال
6- رشته وحداقل پایه پیمانکار: رشته آب ( حداقل پایه 5 ساجات)
7- مهلت دریافت اسناد ارزیابی: 94.11.8 تا مورخ 94.11.15
8- محل دریافت اسناد ارزیابی: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )WWW.SETADIRAN.IR
9- مهلت و محل ارسال اسناد ارزیابی: 94.12.1 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت WWW.SETADIRAN.IR
10- آدرس مناقصه گذار: مشهد بلوار خیام، خیام 35 ، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، دفتر قراردادها و خدمات طرح هاعلی احمدی

7 دی 1397

اجرکم عندالله

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *