اطلاعات تماس

09220690452

سومب ها

 

از آثار گذشته ازغند حفره های داخل زمین برای زندگی است که سومب گفته میشود.
این سومب ها در گوشه و کنار روستا و بعضی از نقاط کوهستان دیده میشود. در گذشته دور محل زندگی مردم، ولی در سالهای اخیر برای گوسفندان و وسایل مربوط به آن استفاده میکنند.