اطلاعات تماس

09220690452

وطنم ازغند

نام شاعر : حسین وطنپور ازغندی

یــارب وطــنــم دوبــاره ازقــنــد شــود

چــون قــنــد بــه دســت طــبــع قــنــاد شــود

حــیــف اســت ڪــه خــشــڪــیــده شــود بــاغــاتــش

حــیــف اســت ڪــه زرعــش همــه بــر بــاد شــود

حــیــف اســت بــهار لــالــه زارش ڪــم ڪــم

خــشــڪــیــده و گــرم مــثــل مــرداد شــود

از دســت ڪــســے ڪــار نــیــایــد زیــن بــابــ

بــایــد ڪــه زجــانــب تــو امــداد شــود

بــاغــش همــه داغ گــشــتــه از بــے آبــے

گــر لــطــف ڪــنــے دوبــاره آبــاد شــود

بــر درگــه تــو امــیــدواریــم همــه

بــر مــا مــگــذار ایــنــهمــه بــیــداد شــود

از رحــمــت خــود نــمــا تــو بــر آن نــظــرے

تــا زیــنــهمــه خــشــڪــے و غــم آزاد شــود

مــن مــعــتــقــدم مــیــگــذرد ایــن دوران

ازغــنــد دوبــاره بــاغــو ســروُ شــمــشــاد شــود

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *