اطلاعات تماس

09220690452

همت بنمایید عزیزان وطن

نام شاعر : حسین وطنپور ازغندی

ازغــنــد وطــنــم ،حــدیــث یـاران دارد.

در ســیــنــه خــود چــه یــادگــاران دارد.

هنــگــام عــبــور از قــبــورش بــیــنــے.

مــنــشــے و وڪــیــل و مــیــر و خــاقــان دارد.

دلــگــیــر ز بــے آبــے و خــشــڪــے شــده حــیــف.

دل ســوخــتــه و هواے بــاران دارد.

چــشــم همــگــے بــه آســمــان خــشــڪــیــده.

امــیــد ڪــرم ز حــَىّ رحــمــان دارد.

بــا ایــنــهمــه لــیــڪ چــهره اش بــشــّاش اســت.

هر چــنــد دلــے زار و پــریــشــان دارد.

همــچــون ڪــمــر مــرد ولــے پــابــرجــاســت.

بــا ایــنــهمــه مــشــڪــل ،لــب خــنــدان دارد.

همــت بــنــمــایــیــد عــزیــزان وطــن.

بــر همــتــتــان مــیــل فــراوان دارد.

بــرخــیــز حــســیــن بــاصــرے از دل خاک.

بــیــن اڪــبــرتــان همــت چــنــدان دارد.

خــواهد ڪــه وطــن نــبــیــنــد ایــنــگــونــه خــراب.

بــهر ســخــنــش حــجــت و بــرهان دارد.

گــر جــمــع نــگــردیــم همــه بــهر وطــن.

هر حــادثــه اے بــرایــش امــڪــان دارد.

هرڪــس زبــراے آن قــدم بــردارد.

بــهر وطــنــش غــیــرت و وجــدان دارد.

بــا همــدلــے و مــهر و صــفــا آســان اســت.

ایــن قــصــه تــلــخ وقــت پــایــان دارد

محمدنوروزی

6 مهر 1397

مرحبا

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *