اطلاعات تماس

09220690452

دلم به هوای نگار تو پر می زندهنوز

نام شاعر : حسین سیفی ازغندی

دلم به هوای نگار تو پر می زندهنوز

به هرکجای دیار تو سرمی زند هنوز

به بامدادی وقت ات به آن شروع

که آفتاب طلوع ات به سحر می زند هنوز

به صبحگاه نگاه ات به آن نسیم

به وقت آمدن اش که به در می زند هنوز

به نغمه ای که  سراسر نشاط وعشق

که بلبلی ورای  هنر می زند هنوز

به شاخه ی بادام ،شکوفه های درختی

که عطر بهاری به اهل گذر می زند هنوز

به لاله ی وحشی به دشت سبزبه سِهره ای

به آن شکوه که زیر آسمان تو پر می زند هنوز

به جوش چشمه ،آب جوی به کشت زار

که دست باد شانه به سر می زند هنوز

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *