اطلاعات تماس

09220690452

زمین های کشاورزی

دشت ازغند پشتوانه ای از كوههای پیوستۀ چهل تن را داراست. این مسأله باعث شده سرمایه ای فراوان از آب های زیرزمینی و سطحی را داشته باشد . که البته در این بیداد خشکسالی های پیاپی گرچه آب های سطحی را دیگر شاهد نیستیم و سفرۀ زیر زمینی اش هم با کمال بی تدبیری در پنجاه سال اخیر به قیمت توانگری همسایگان جنوبی و شرقی است و فقرمردم و ازغند که رو به نابودی است . آب و هوای کوهپایه ای و معتدل دیگر هدیۀ کوهستان ازغند است . البته مرغوبیت خاک دشت مهولات را که حاصل آبرفتهای هزاران هزار سال است را دارا نیست، اما تجربه ثابت کرده است که مرغوبیت محصول از نظر طعم و مزه بی نظیر است .

نظرات

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *