اطلاعات تماس

09155122338

زمین های کشاورزی

دشت ازغند پشتوانه ای از كوههای پیوستۀ چهل تن را داراست . این مسأله باعث شده سرمایه ای فراوان از آب های زیرزمینی و سطحی را داشته باشد . که البته در این بیداد خشکسالی های پیاپی گرچه آب های سطحی را دیگر شاهد نیستیم وسفرۀ زیر زمینی اش هم با کمال بی تدبیری درپنجاه سال اخیربه قیمت توانگری همسایگان جنوبی وشرقی است وفقرمردم و ازغندکه رو به نابودی است . آب و هوای کوهپایه ای و معتدل دیگر هدیۀ کوهستان ازغند است . البته مرغوبیت خاک دشت مهولات را که حاصل آبرفتهای هزاران هزار سال است را دارا نیست اما تجربه ثابت کرده است که مرغوبیت محصول از نظر طعم و مزه بی نظیر است .

نظرات

نام و نام خانوادگی *

شماره تماس

آدرس الکترونیک

دیدگاه شما *